OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky1. Základní údaje


Dodavatel:

Lenka Kurková

Školní 1012

471 14, Kamenický Šenov

IČO: 74740903

DIČ:CZ8752272595

Email: info@kourovodycz.cz

číslo účtu pro bezhotovostní platby:CSOB  258390018/0300

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách těchto internetových stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v kategorii "JAK NA TO" v sekci "Doprava".

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

Zrušení objednávky:

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží:

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.


Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Objednávka potvrzena" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Na odeslání zboží máme 3 pracovní dny.

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží. Na osobní odběr zboží se zákazník domluví s dodavatelem.

 

Dodací lhůta:
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době službou České pošty (obvykle zásilky do 30kg) nebo jiným přepravcem obvykle do 2 pracovních dnů od závazného potvrzení o odeslání objednávky, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob dopravy:
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden natěchto internetových stránkách v kategorii "JAK NA TO" v sekci "Doprava" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. V případě dopravy křehkého zboží je k dopravě přičtena cena za připlacenou službu "křehké".

 

Způsob uhrazení ceny za zboží:
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit  dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, platbou  poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, a poté odešle zboží.

Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad (fakturu).

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

Převzetí zboží:
!!! Zákazník je povinen prohlédnout a zkontrolovat si zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce. V případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V případě dopravy přes poštu zkontrolovat zásilku na poště u okénka. !!!

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

!!! Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. !!!

Po převzetí od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat kompletnost dodávky v den dodání.

Jakékoliv nesrovnalosti je nutné ihned reklamovat, nejpozději do 3 dnů - na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v kategorii "JAK NA TO", článek "Doprava".

Jestliže zákazník zásilku nepřevezme, dopouští se tím porušení podmínek, podle nichž byla uzavřena kupní smlouva a se kterými souhlasil, budeme na něm vyžadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci - dle §420, §588 Obč.z. Stanovená částka pak bude uhrazena na náš účet.

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem:
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak. 

U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.

 

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list:

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je stanovena občanským zákoníkem 24 měsíců , není-li u výrobku uvedena delší záruční doba. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, není vyplněn s ohledem na možnost vrácení zboží do 14 dní (viz odstoupení od smlouvy). Pokud zákazník požaduje vyplnit záruční list, je nutno jej zaslat na naši adresu - po potvrzení bude zaslán zpět zákazníkovi.

Prodloužená záruka nad 24 měsíců je zpravidla podmíněna dodržením určitých podmínek ze strany zákazníka (pravidelné revize, odborná instalace atd.) Tyto podmínky jsou vždy uvedeny v návodu k užívání nebo v záručním listu. Doporučujeme tyto podmínky pro uznání prodloužené záruky pečlivě prostudovat.

V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. (platí pro zboží se standardní zárukou 24 měsíců)

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba stanovená občanským zákoníkem je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamace:
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace:
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v tomto internetovém obchodě odešle e-mail podle instrukcí uvedených v kategorii "JAK NA TO", článek "Reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Vyřízení reklamace:
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

Pokud bude reklamace zamítnuta a spotřebitel (zákazník) s výsledkem nebude souhlasit, může se obrátit na Českou obchodní inspekci pro vyřešní sporu mimosoudně. Kontakty na ČOI: www.coi.cz

 

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení:
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


Právo dodavatele na odstoupení:

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy:
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@kourovodycz.cz písemně na adresu dodavatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele za těchto podmínek:

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

- zboží nesmí být použité 

- zboží musí být nepoškozené, 

- zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) 

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato a bude zasláno zpět.

V případe nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží. Je nutné zaslat číslo účtu, kam má být kupní cena vrácena.

 

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na obchod@kourovodycz.cz
nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

7. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 
 


 

 

NGM2OTN